Artikel sastra Jawa - Serat Bagawatgita

Bebuka Serat Bagawatgita, punika papethikan serat "Mahabarata" bageyan nenem, nyariyosaken para senapatining ngalaga tanah Hindhusetan, inggih punika lelampahanipun para putraning Pandhu gangsal, ingkang sinebut Pandhawa, anggènipun prang mengsah kadang kaprenah nakdherek, tedhakipun Kuru, ingkang sinebut Kurawa. Pandhawa wau gangsal pisan sami anggarwa Dewi Drupadi, panengahipun akekasih Arjuna

This entry was posted in , , , . Bookmark the permalink.

Leave a reply